ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A webhely üzemeltetője:

Libra Books Kft (továbbiakban szolgáltató)

Adószám:10522082-2-42

Cégjegyzékszám:  01-09-075386

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1085 Budapest Kölcsey utca 4.

A webhely a https://nyelvkonyvbolt.hu/ címen érhető el, aloldalai a https://lisztbolt.hu és a https://gyerekkonyvbolt.hu/ oldalak.

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását.

A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint

- a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá

- a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalomszolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint megrendelés elfogadásának – nyelve magyar, illetve angol.

A webhelyen történő - ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülő - online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. A webhelyen leadott megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül, a szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre, s a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget von maga után. Szolgáltató az adminisztrátori felületen a rendeléseket rendelésszám azonosítóval tárolja és így a vásárlói fiókban visszakereshetővé teszi a rendeléseket.

Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webáruházban megrendelhető termékek adásvételére, illetve a három webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, jogképes külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Fogyasztóvédelmi tájékoztató, Adatkezelési tájékoztató  és Jogi nyilatkozat.

 

Engedélyek:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: C/ 003 515 (csomagküldő kereskedelmi tevékenység)

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74858/2014.

Felnőttképzési nyilvántartási száma: 00297-2012

 

Pénzforgalmi számla adatai:

Számlavezető bank: KH Bank

Swift code: OKHBHUHB

IBAN: HU46104050044956485349501069

 

Ügyfélszolgálat:

Szolgáltató a 1085 Budapest Kölcsey utca 2 szám alatti könyvesboltjában nyitva tartási időben (h-p 10-18, sz:10-14) üzemelteti az ügyfélszolgálatot.

email:info@librabooks.hu

tel:+3612675777